Algemene voorwaarden De Mindset Academie

Lees hieronder onze algemene voorwaarden

Algemeen

1. Met deze algemene voorwaarden wordt beoogd duidelijkheid te verschaffen en onduidelijkheid of misverstanden te voorkomen.


Toepasselijkheid

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers die zich hebben aangemeld voor een training, cursus of ander opleidingstraject van De Mindset Academie en een bevestiging van hun aanmelding hebben ontvangen.


3. De deelnemer verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden middels de bevestigde aanmelding.


Privacy


4. Informatie aangaande deelnemers wordt vertrouwelijk behandeld. Zie hiervoor onze Privacy Verklaring


Betalen


5. Training en coaching van De Mindset Academie wordt online gefactureerd. 


Annuleren


6. Bij annulering door de deelnemer van een training, cursus of ander opleidingstraject van De Mindset Academie worden € 50,= administratiekosten gerekend. Bij annulering tot één week voor aanvang brengen we de helft van het cursusgeld in rekening. Bij annulering binnen één week voor aanvang wordt het gehele cursusgeld in rekening gebracht. Tenzij de annulerende deelnemer een vervanger introduceert, die naar het inzicht van de trainer / coach aan de voorwaarden voor de doelgroep voldoet.


7. Wanneer de deelnemer de boeking wil omzetten naar een training met andere data is dit met toestemming van De Mindset Academie bespreekbaar.


8. Bij voortijdig afbreken van de training of afwezigheid bij bijeenkomsten vindt geen restitutie van geld plaats.


Afzeggen van intakegesprekken, coaching calls en individuele afspraken


9. Individuele afspraken (inclusief het intakegesprek!) dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden afgezegd. Bij te laat afmelden of ‘no show’ worden de kosten van de gereserveerde afspraak volgens dan geldend sessietarief bij de deelnemer in rekening gebracht, ongeacht de reden van de afmelding.


Afgelasten van een training/bijeenkomst


10. Wij behouden ons het recht voor wegens te weinig aanmeldingen of andere onvoorziene redenen trainingen/bijeenkomsten te annuleren of data te wijzigen. Wij streven ernaar de deelnemers hierover enkele dagen voor aanvang in te lichten. In deze gevallen vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats, tenzij deelnemer besluit deel te nemen aan een training met gewijzigde data.


Copyright en rechten van intellectuele eigendom


11. Alle materialen, teksten, audio- instructies, downloads etcetera die in het kader van een training worden verstrekt of die te vinden zijn op de website, blogs etcetera zijn ons exclusieve eigendom en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale wetgeving. Bij publicatie of citaat dient onze naam te worden vermeld. Gebruik door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid en klachtenregeling


12. Het deelnemen aan onze trainingen/bijeenkomsten vindt plaats op eigen risico. Bij twijfel over geschiktheid voor een training dient de deelnemer een specialist te raadplegen. 


13. Wij verplichten ons onze trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade of letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag. Indien geen uitkering door de verzekering plaatsvindt is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het betaalde cursusgeld.


14. Bij overmacht (bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden, ongevallen en transportmoeilijkheden) is deelnemer verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden te betalen.


15.Wij werken volgens intern door ons gemaakte afspraken over deskundigheid, eerlijkheid, transparantie en vertrouwen. Indien een deelnemer, ondanks alle goede intenties, een klacht heeft over een trainer of therapeut, is onze klachtenregeling (te vinden op onze website) van toepassing.